Formularz reklamacji towaruMatura Chemia Julia Roszkowska

ul. płk. Stanisława Dąbka 9
81 – 107 Gdynia
email: [email protected]

………………………………., dnia ……………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)

………………………………………………………………………………………………………..
Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………………………………..

produkt …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………… jest wadliwy.

Wada polega na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………….. .


Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *
Z poważaniem


……………………………….


* niepotrzebne skreślić

The Courses