Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MATURACHEMIA.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, świadczenia Usług szkolenia oraz sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.maturachemia.com (zwanego dalej Serwisem Internetowym), przez Julię Roszkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Matura Chemia Julia Roszkowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. płk. Stanisława Dąbka 9, 81 – 107 Gdynia, NIP 9581713981, REGON 388120054, zwaną dalej Usługodawcą.
1. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected];
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.maturachemia.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dodatkowe Usługi Szkolenia – usługi w postaci Przedłużonego dostępu do materiałów szkoleniowych oraz Weryfikacji zadań, świadczone w ramach Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia. Zamówienie na Dodatkowe Usługi Szkolenia składane są za pośrednictwem wiadomości elektronicznej;
Przedłużony dostęp do materiałów szkoleniowych – dostęp do notatek, quizów, zadań oraz nagrań z przeprowadzonych Szkoleń, wydłużony na czas od przeprowadzenia ostatniej matury z chemii w danym roku do kolejnej matury z chemii w następnym roku;
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument.
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.maturachemia.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Szkolenie – pojedyncze Zajęcia lub pakiety Zajęć, mające na celu przygotowanie do matury z chemii, przeprowadzane on-line za pośrednictwem specjalnej platformy dostępnej za pośrednictwem Serwisu lub dostępne w formie nagrań z Zajęć, w ramach Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia. W ramach Szkoleń, jego Uczestnicy mają dostęp do quizów oraz plików z materiałami szkoleniowymi w postaci notatek oraz zadań.
Treść cyfrowa – niezapisany na nośniku materialnym plik pdf, w szczególności w postaci notatek naukowych lub innych materiałów szkoleniowych, prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych.

Uczestnik Szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Szkoleniu i korzystaniu z Serwisu;
Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem Szkolenia w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Szkolenia. W ramach Umowy, Uczestnik Szkolenia może złożyć Zamówienie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na Dodatkowe Usługi Szkolenia.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Treści cyfrowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu;
Usługa ,,Zapisz się na szkolenie’’ – Usługa za pośrednictwem której, Użytkownik jest przekierowywany do Formularza Zamówienia.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Usługi Szkolenia – odpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę, prezentowane na stronach Serwisu Internetowego, polegające w szczególności na przeprowadzaniu Szkoleń na stronach Serwisu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu oraz udziału w Szkoleniu, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Weryfikacja zadań – sprawdzenie poprawności zadań wykonanych przez Użytkowników w ramach Szkolenia.
Zajęcia – lekcje przygotowujące do matury z chemii, prowadzone on-line na stronie Serwisu za pośrednictwem specjalnej platformy, odbywające się w dniach i godzinach określonych na stronie Serwisu. Zakres przedmiotowy Zajęć prezentowany jest w ich opisie na stronach Serwisu.
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

◦ urządzenie z dostępem do Internetu,
◦ dostęp do poczty elektronicznej,
◦ najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
◦ program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
◦ program umożliwiający rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
b. prowadzenie Konta w Serwisie,
c. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
d. świadczenie Usługi ,,Zapisz się na szkolenie’’, za pośrednictwem której następuje przekierowanie Użytkownika do Formularza Zamówienia;
e. Usługa Formularza Zamówienia,
f. świadczenie Usługi Newsletter,
g. przekierowania na zewnętrzne social media,
oraz Usług płatnych w postaci:
a. korzystania ze Szkolenia,
b. rozwiązania quizu,
c. pobrania materiałów szkoleniowych, w postaci notatek oraz zadań.
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
3. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Po zakończeniu świadczenia Usługi szkolenia, Usługodawca po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika, ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta.
5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
7. Umowa o świadczenie Usługi ,,Zapisz się na szkolenie’’, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zapisz się na szkolenie’’.
8. Usługodawca za pośrednictwem Formularza Zamówienia umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy sprzedaży Treści cyfrowych prezentowanych w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi Formularza Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. Składanie Zamówień zmierzających do zawierania Umów o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umów sprzedaży, regulują odpowiednio pkt V oraz VI Regulaminu.
9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media w postaci Facebooka oraz Instagrama, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
11. Usługa rozwiązania quizu, dostępna jest po zalogowaniu się do Konta. Usługa polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu przeprowadzonych Zajęć, za pośrednictwem interaktywnego formularza. Umowa o świadczeniu Usługi rozwiązania quizu jest zawierana na czas oznaczony, rozpoczyna się z momentem naciśnięcia przycisku ,,Rozpocznij quiz’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zakończ quiz’’.
12. Usługa pobrania materiałów szkoleniowych w postaci notatek oraz zadań, dostępna jest po zalogowaniu się do Konta. Usługa polega na pobraniu materiałów szkoleniowych w wersji pdf. Umowa jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą pobrania materiałów.
13. Usługa polegająca na korzystaniu ze Szkolenia polega w szczególności na uczestnictwie w Zajęciach przeprowadzanych on-line, zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronach Serwisu lub dostępie do nagrań z przeprowadzonych Zajęć, a także na dostępie do quizów oraz materiałów szkoleniowych w postaci notatek i zadań.
14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu ze Szkolenia w zakresie uczestnictwa w Zajęciach przeprowadzanych on-line, zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z informacją dostępną w opisie danych Zajęć lub pakietu Zajęć i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia ostatnich Zajęć przeprowadzanych on-line, natomiast w zakresie korzystania ze Szkolenia polegającym na dostępie do nagrań z przeprowadzonych Zajęć, quizów oraz materiałów szkoleniowych w postaci notatek oraz zadań – do dnia przeprowadzenia najbliższej matury z chemii. Dostęp do treści o których mowa w zdaniu poprzednim, może być odpłatnie wydłużony na kolejny rok do przeprowadzenia matury z chemii, poprzez złożenie Zamówienia na Dodatkowe Usługi Szkolenia w postaci Przedłużonego dostępu do materiałów szkoleniowych.
15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA

1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług Szkolenia, w szczególności w postaci opisu Usług Szkolenia oraz ich cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach.
2. W celu skorzystania z Usługi Szkolenia lub Dodatkowych Usług Szkolenia, Użytkownik dokonuje Zamówienia wybranej przez siebie Usługi Szkolenia lub Dodatkowej Usługi Szkolenia. Usługi o których mowa w zdaniu poprzednim są odpłatne, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
3. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz przebiegu Usługi Szkolenia, wskazane są w opisie każdej Usługi Szkolenia, w którym wskazane są przebieg Zajęć, terminy oraz zakres tematyczny, a także informacje o materiałach szkoleniowych dostępnych w ramach Usługi Szkolenia.

4. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Szkolenia oraz Dodatkowych Usług Szkolenia stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zalogowanie się do niego.

6. Złożenie Zamówienia na Dodatkowe Usługi Szkolenia jest możliwe jedynie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej zgodnie z ppkt 8 poniżej.
7. Z zastrzeżeniem ppkt 6 powyżej, w przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, konieczne jest uprzednie skorzystanie z Usługi ,,Zapisz się na szkolenie’’. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia.

8. Użytkownik może złożyć Zamówienie w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej. W tym celu Użytkownik powinien podać:
a. w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy informacje o przedmiocie Zamówienia (nazwa Zajęć lub pakietu Zajęć) spośród podanych na stronie Serwisu,
b. dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia.
2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia, a także oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie Usługi Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia.
4. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

VI. UMOWA SPRZEDAŻY

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień i zakup Treści cyfrowych.
2. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zalogowanie się do niego.
5. W przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
6. Użytkownik może złożyć Zamówienie w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej. W tym celu Użytkownik powinien:
a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy nazwę Treści cyfrowej spośród Treści cyfrowych znajdujących się na stronie internetowej Serwisu oraz jej ilość,
b. wskazać formę płatności spośród metod płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę po skompletowaniu całości Zamówienia poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Treść cyfrową, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
8. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Usługodawcą (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
11. Treści cyfrowe dostarczane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
12. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowych informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt VII ppkt 2.
13. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
14. Jeżeli dla Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. PŁATNOŚCI

1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług Szkolenia oraz Treści cyfrowych. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Ceny dotyczące Dodatkowych Usług Szkolenia ustalane są indywidualnie z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
a. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika; w tym przypadku Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do zamówionego Szkolenia, po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka Treści cyfrowych dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
b. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia; w tym przypadku Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do zamówionego Szkolenia, po wpłynięciu środków na jego rachunek bankowy, zaś wysyłka Treści cyfrowych dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);

1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Treści cyfrowych lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną rzecz należy zwrócić na adres Usługodawcy.
7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
b. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
e. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
f. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
g. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
h. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treści cyfrowe bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Matura Chemia Julia Roszkowska, ul. płk. Stanisława Dąbka 9, 81 – 107 Gdynia, na adres poczty elektronicznej: [email protected].
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowane Treści cyfrowe, jeżeli jest to możliwe dołączając do nich dowód zakupu. Treści cyfrowe należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 3.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Matura Chemia Julia Roszkowska, ul. płk. Stanisława Dąbka 9, 81 – 107 Gdynia, na adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
I. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi szkolenia udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania ze Szkoleń (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Zajęć, natomiast w przypadku materiałów szkoleniowych nabytych w ramach Szkolenia – bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;
b. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
2. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik – konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

The Courses